TEDARİK ZİNCİRİ ETİK İLKE ve KURALLARIMIZ

  1. TEDARİKÇİ İLKELERİ

Tedarikçilerimizin, insan haklarına saygı temelinde, aşağıda belirtilen ilkelere uygun davranmalarını bekleriz.

1.1. Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlara Uyum

Tedarikçilerimiz, sundukları mal ve hizmetlerin, ticari, lojistik, üretim, mali işler ve insan kaynakları gibi tüm süreçlerinde, yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.2. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Tedarikçilerimiz, çalışanların sendikaya katılma veya katılmama, sendika kurma gibi sendikal haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidirler.

1.3. Zorla Çalıştırma ve Suiistimalin Engellenmesi

Tedarikçilerimiz, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla çalıştırma ve çalışanların suiistimali ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.4. Çocuk İşçi Çalıştırmama

Tedarikçilerimiz, çocuk işçi çalıştırılmaması konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidirler.

1.5. Ayrımcılıkla Mücadele

Tedarikçilerimiz, tüm işyerlerinde, ayrımcılığı, sözlü veya fiziksel tacizi kesin bir şekilde önlemelidirler. İşe alım, yerleştirme, çalışma, eğitim, ücret yönetimi ve terfilerde, ayrımcılığın önüne geçmeli, yetenek, performans ve tecrübe kriterlerine bağlı süreçler oluşturmalıdırlar. Ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.6. Çalışan Güvenliği ve Sağlığı

Tedarikçilerimiz, tüm çalışanlarına, güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri iş ortamını sağlamalıdırlar. Fiziki önlemlerin ve uygulamaların yanı sıra işçi eğitimleri ve iş güvenliği denetimleri ile iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını içselleştirmelidirler. Güvenlik ve sağlıkla ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.7. Çalışma Saatleri & Ücretler

Tedarikçilerimiz, ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmelidirler. Çalışanlara bilgi, beceri ve kapasitelerini geliştirebilecekleri çalışma ortamını ve eğitimleri sağlamalıdırlar.

1.8. Dürüstlük

Tedarikçilerimiz, çalışanlarına, paydaşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı iş ilişkilerinde karşılıklı güveni zedeleyecek hiç bir davranışta bulunmamalıdır.

1.9. Çevre

Tedarikçilerimiz, aldıkları tüm kararlarda çevreyi koruma konusuna azami özeni göstermelidirler. Çevre konusundaki tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

1.10. Yönetim Sistemleri

Tedarikçilerimiz, güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlanması, çevre & doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir gelişme için İş Güvenliği ve Sağlığı, Kalite, Gıda Güvenliği ve Çevre konularında yönetim sistemleri kurmalıdırlar.

1.11. Uygunluk

Tedarikçilerimiz, Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. talep ettiğinde, Tedarikçi İlkeleri’ne uygun hareket ettiklerini ispat edebilmelidirler.

 

  1. TEDARİKÇİ KURALLARI

Tedarikçilerimizden, Tedarikçi Kuralları’na tam bir uyum bekleriz. Tüm tedarikçiler için geçerli genel şartları içeren Tedarikçi Kuralları dışında, tedarikçi sözleşmeleri daha özellikli hükümler içerebilir.

 

2.1. Güvenlik

Tedarikçilerimizin, iş ilişkisi nedeni ile edindiği Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.’ye ait bilgileri değerli bir varlık olarak kabul ederek, emniyetli bir şekilde saklamaları/korumaları gerekir. Bu bilgiler Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.’ye aittir ve Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.’nin izni olmadan kesinlikle diğer özel ve tüzel kişilerle paylaşılamaz.

Tedarikçilerimiz, Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. işyeri ve çalışma alanında, işyeri güvenliği, çalışanların sağlığı konularında, mevcut yasa ve düzenlemeler ve Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. prosedürlerine göre hareket etmekle yükümlüdürler.

 

2.2. Rüşvet

Tedarikçilerimizin, devlet memurlarına, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine, onların tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek veya mevcut kanunları ihlal edebilecek hediyeler, parasal menfaatler veya davetler teklif etmemelidirler. Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. adını kullanarak her türlü haksız yarar veya avantaj elde etmek için, herhangi bir devlet memuruna, kamu kurumlarının diğer temsilcilerine veya politik partiye doğrudan veya dolaylı olarak değerli şeyler gönderemezler.

 

2.3. Hediyeler &  Yemekler

Menfaat kabul etme veya verme yasağı, sadece parayla ilgili menfaatlere değil, şirket çalışanlarının tarafsızlığını gölgeye düşürebilecek tüm menfaat, hak ve yardımları kapsar. Bu nedenle, tedarikçilerimizin, olağan iş yemekleri, bayram ve yılbaşlarında verilen küçük ve mütevazı hediyelerden fazlasını sunmaları yasaktır.

 

2.4. Çıkar Çatışmaları

Tüm çalışanlarımız, Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama olarak anlaşılabilecek her türlü davranıştan kaçınırlar. Çalışanlar, şahsi ve özel menfaatlerini şirket menfaatlerinden ayırt edebilmelidirler. Çalışanlarımız ile tedarikçilerimiz arasında, Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.  yararına hareket etme yükümlülüğü ile çakışabilecek veya çakışma görüntüsü verebilecek, mali veya başka bir ilişki olmamalıdır. Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş. çalışan(lar)ı ile, tedarikçi çalışan(lar)ının, akrabalık, mali veya başka bir ilişkisi varsa, tedarikçi bunu Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.’ye bildirmelidir.