SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

 

Cem Ofset Matbaacılık San.Tic.  A.Ş  (bundan sonra kısaca “Cem Ofset” denecektir) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektir. Aklama suçu, suçtan elde edilen gelirlerin yasadışı kaynağının gizlenmesi olarak tanımlanabilir. Kara para aklama süreci genellikle 3 aşamadan oluşur:

 • Yerleştirme (suç gelirinin finansal sisteme sokulması)
 • Ayrıştırma (suç gelirini kaynağından uzaklaştırmak)
 • Bütünleştirme (yasadışı kaynağı ile bağlantısı kesilen fonun finansal sisteme aklanmış bir şekilde sokulması)

Ticari kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılabilir. Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunmaktadır. Cem Ofset’in ticaretteki temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;

 • Tüm yasal düzenlemelere uyum,
 • Ulusal ve uluslararası bağlamda düzenleyici otoriteler ile işbirliği yapmak,
 • Etik iş ilkelerine uyum.

Cem Ofset, T.C.Maliye Bakanlığı’ı tarafından denetlenmektedir ve yasal düzenlemelere uymaktadır. Yasal düzenlemelerin bir amacı da suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu konularda uygulanacak esasları belirlemektir.

Cem Ofset, hem Türkiye’de hem de faaliyetlerde bulunduğu diğer ülkelerde, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular. Bu program;

 • Yazılı politika ve prosedürleri,
 • Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi,
 • Hem Türkiye hem de faaliyette bulunulan diğer ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak iç denetim ve kontrol sistemini,
 • İlgili personele konu ile ilgili eğitim vermeyi

kapsar. 

Politika ve Prosedürler özetle aşağıdaki gibidir;

 • Müşterini Tanı Prensibi:

 Müşteriler hakkında doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, işlemleri izlemek, müşterilerin ve/veya tedarikçilerin faaliyetlerinin gelir, varlık, meslek bilgileri ile uyumlu olup olmadığını izlemek vb. CEM OFSET ’in suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı” ilkesine büyük önem verilir; bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimseyerek uygulanır. CEM OFSET açısından müşterilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ve işlem gerçekleştirilmesinde temel ön koşul; müşterinin ve/veya tedarikçilerin kimlik tespitinin yürürlükteki mevzuat ile şirket politikası ve prosedürleri çerçevesinde zamanında, tam ve doğru olarak yapılmasıdır.

 • İş İlişkisi Kurulması: 

Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilerle ve/veya tedarikçiler ile iş ilişkisi içine girilmez. Anonim ve kod isimlerle iş ilişkisine girilmez. Müşteri kabulünde kara liste kontrolleri yapılır

 • Muhafaza: 

Müşteri bilgi ve belgeleri, işlemler ile ilgili kayıtlar 8 yıl süre ile muhafaza edilir.

 • Şüpheli İşlem Bildirimi: 

Tüm şüpheli işlemler ilgili otoritelere ve istendiğinde işbirliğinin tesisi için yabancı otoritelere raporlanır. Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması konusunda şirket çalışanlarının özen göstermeleri sağlanır.

 • Ulusal ve Uluslararası İşbirliği:

 Gerektiğinde düzenleyici otoriteler ile işbirliği içerisinde çalışılır

Organizasyon : CEM OFSET bünyesinde mali, idari ve hukuki konular ile ilgili olarak ilgili birimlerden destek alarak faaliyetlere ilişkin uygulamaların değerlendirilmesi yapılır.

 Uyum Görevlisi : CEM OFSET’de faaliyetlerin mevzuata ve sektör kural ve ilkelerine uyum içerisinde yürütülmesini temin amacıyla görev yapan bir Uyum Görevlisi görev yapar. Uyum Görevlisi; düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak, uyum programının yürütülmesini sağlamak; değerlendirme, izleme ve kontrol faaliyetlerini yönetmek ve eğitim faaliyet sonuçlarını takip etmek, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitim programına ilişkin çalışmaları Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak ve onaylanan eğitim programının etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak, kendisine iletilen veya öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında araştırma ve değerlendirme yapmak ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri Genel Müdür’e bildirmek konularında çalışır. Uyum Görevlisi bu görevlerini yerine getirirken Finans, Operasyon ve Hukuk Müşavirleri ile işbirliği halinde çalışıp, bu doğrultuda ilgili kişilerle belirli dönemlerde bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapar. Şüpheli işlem bildirimleri devletin azami gizlilik içinde muhafaza ettiği bildirimler olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile bildirimde bulunan kişiler için azami güvenlik tedbirleri belirlenmiştir. Şirket çalışanları uyumlu davranışlarından dolayı herhangi bir olumsuz yaklaşım veya hakkında bir müeyyide ile karşı karşıya olmadıkları güvencesi ile işlemleri gerçekleştirirler ve Uyum Görevlisi ile istişare içinde çalışırlar.

Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması, – Risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirlenen gruplara yönelik olarak, üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, asgari olarak aşağıda sayılan ilave tedbirler alınır: 

o İşlemlerin ve müşterilerin sürekli olarak izlenmesine yönelik prosedürler geliştirilmesi, 

o İş ilişkisine girilmesi, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da işlemin gerçekleştirilmesinin üst yönetiminin onayına bağlanması, 

o İşlemin amacı ve işleme konu malvarlığının kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinilmesi, 

o Müşterinin tanınması kapsamında ilave bilgi ve belge temin edilmesi, sunulan bilgilerin teyidi ve tevsiki konusunda ilave önlemler alınması. – Aşağıdaki ülke ve bölgeler ile bu ülke ve bölgelerde yerleşik veya ilişkili müşteriler, tedarikçiler ülke riski yönünden yüksek risk kategorisi dahilinde yakından takip edilir: